Voici le texte rédigé par Henni PORRET et primé lors de la fête du Patois à Thônes le 17 septembre 1995. C’est l’histoire de son père, Joseph PORRET de l’Abbaye, mobilisé et fait prisonnier par les allemands pendant la guerre de 14-18 (Traduction en bas de page).

La mobilizachon a la Zyétte

« An se starfan, uteur du poéle, l’ivér, ka ze tyou zuan’ne, pandyan la darére guére, mon pâre me rakontâve to sk’al avé yu, sk’a savé du velaze, s’ke son pâre li avé apré… é myu al an dezè,myu ze volyou an savè. Na né, a parlâve k’an julyé diz-nou-san-katorze, y avé fé mové tan : « on a fé la premyére kouléta de fan le premyé out a l’Abèi.

La matin avan le zeur, ze fachou u for, a la Mèzon Blanste ; a sé moman tyè, on fazè na forna, mème pâ tou lou zeur, lé zan i fachan tou leu pan. Nyeutro mèlyeu kliyan, y étè lou douanyé. La zorna, le pâre rèstâve pe le vandre.

Apré, ze fanâve avoué l’Anjeline ; l’avè diz-ouit-an an katorze. Le tè dégourdya, falyè vè man le fassè voltijé le râté ; le me tenyè lou yase fé. Ze n’avyou k’a lou sarâ é lou portâ. Y é vré ke z’antestyéve. An tornan keri on yaze, ké ke ze vèy ? Dou jandarme a stevô, k’arvâve u velaze. I dèssandyan de stevô, é pôzâve na grand afiche su l’étrâble a Pyèr a Kola. Ze dyo a l’Anjeline : « ze vyu savé se k’y a ». Z’arive an koran, ze leu dyo : « Qu’est-ce-qu’il y a ? » Yon me répan : « Etes-vous mobilisable ? » Z’é bin éta oblija de dire ouin. « Alors on vous réquisitionne pour poser ces affiches jusqu’au Plan ». Ze leu é répo : « J’ai pas le temps, il faut de je rentre mon foin ». L’âtre me répan : « il faudra prendre le temps de faire la guerre. Nous, on pourrait jusqu’aux Aravis ». Ze me pansâve : « Vetya se k’y é d’étre kouryeû ! » é su l’aflche : « Mobïlizachon jénérale. L’Almanye noz a déklyara la guéra Tot ome mobilizable dé rézuandre dè le landeman la kazèrne yeu al a éta démobiliza ». Ze passe a la balanzeri, i dire u pâre, é poué a l’Anjeline. Ze leu avyou dè k’la né, z’èri droumi an moutanye dè’k z’ari beta léz afiche, pe dire arvè a la mâre é a Séline. E poué an stemin, z’é pansa a Mari, mon âtre sereu, avoué sou trè min’na é son pyèr ke moderè asbin an guéra. Me a man, ze lasseri pâ de min’na, se ze lè réste.

Arva éz Evarnyu, z’é pôza l’aflche ; Jan devè étre su le stan, mé su la Ioze, z’é yu son min’na dyan son bré, on byô min’na. Ze kréy k’zan é jamé yu d’as byô. Z’étyou luan de pinsâ k’trant’an apré, sé min’na saré prèzenyé an Almanye. On se demande bin kè ke ya sarvi d’être vinkeur an diz-ouit !

Dé tyè, z’é poza n’affiche é Fardelè, n’âtre à la Gran-Mézon, poué la darère u Plan. A tau lou k’ze vèyou su lou stan, ze leu keryâve : « Y é la guèra ! » Le landeman, pé lè sat eure du matin, ze me si randu u velaze. Y an avè za na trantan’ne, tou avoué leu muzetta, prè a modâ. Me, ze devyou rezuandre la Pardyeû a Lyon, le vant-katriyème Réjiman d’Infantri. Ze me si aparsu, on été za a lé Gran-Glyere, k’z’avyou ubla mon livrè militére. Z’é fé demyéteur. On min’na, Pyér a la Juli, ma yu revni. Ze ly é kerya « Z’é ubla mon livrè ! » Al moda me le kéri an koran. Mé y’a falu kori p’atrapâ louz’âtre a Manan.

Dyan lé « Gorges de l’Arly », noz in ratrapa lou vouaturyé, lou Barryo, avoué katre atelaze k’dèssandyan de planste a la gâr d’Uzène. Louz’on se san alonzya su lé planste, yé s’andoumechan. Edoua a Jan a Loyè, yon dè plè vyu (al tè de la klyas diz-nou-san) dezè : « Slo pourro zuan’ne, y’an zin de soussi, i droumèssan ; i serandan pâ kontye k’lou fan san a pan’ne kemancha a la Zyéte. On li dzé : « y’an a pe kinze zeur, man an souassante-dyé, mé sti kou, on louz ara, lou Boche ».

Elâ, le pouro Edoua, al pa rvenu. Son frare Fransoua, se k’venyè vè l’Anjeline, n’é pâ rvenu non plè. Al a éta le premyé tua de la guéra. Al tonba le nou out an Alzasse.

Dè tyè, noz in prè le trin an Uzène. An arvan a Lyon, y aplodechan tou… On a rezuan la kazèrne : I noz an abelya, arma, prè a modâ avoué arm é bagaze. E no sin ala droumi.

Le landeman, noz in prè le trin pe l’èst. Tote lé fèye, lè foumale, lou min’na noz ankorazyéve. I no betâve na fleur a nyeutron foujé… Kin antouzyasmo… élâ ! » &&

L’arvâ u fron

« No sin arva dyan la vépornâ a la darére gare de l’èst. Stâke konpanyi alâve u fron, louz on pr’on stemin, d’âtre pe d’âtre. Noz in fé katr’eûr de marste, de poeûz, starzya d’on sa, foujé, mou’nchon : é pezâve a man tranta kilo. Tou lou k’on rankontrâve noz ankoraziéve. I no djan ke lou Boche savyan pâ teryé. Tou lou blècha étyan blècha é bré, a lé stanbe. An arvan, on a bin konpré ke lou k’avyan rechu a la tâte ou u kour, lo-tye y étan mour.

La né tonbâve, y étè klar, étèla. To d’on kou, on a yu d’avyon, ke noz an lastya de fuzé. Y éklyérâve byô ! On n’avè jamé yu on avyon ! é poué, l’kapiténe a kérya : « kustyé-vô ! » 1 noz an bonbarda, y étè la guèra ! De blècha urlâve, d’âtre agonizâve ; lou ke rèstâve fachan de trou dyan la tère pe passâ la né.

Lou zeur d’apré, tantou é falè atakâ, tantou rézistâ. é poué, é falè bin mezyé, dvan ke mouri. On zeur, i demandâve si parmyé lou seudâr, kâkon savè fére le pan. Z’é leva le dé l’premyé, san ézitâ. On’n moda a Gray, an Yôte-Sône, mé é falè travayé de zeur, de né. On poyè pâ remyédâ. On mezyève ke de pan, é kâke koli k’venyan de la Zyéta. La balanzeri étè a kouté du stemin de fér. Lou trin passâve zeur é né avoué de militére k’alâve a la guéra (on dzè a la bousteri), é poué i ramenâve lou blécha éz ôpitô. Ze lé si résta mé d’on an.

Dè-tye, i noz an ranvoya an premyére lènye, rezuandre le vant-katriyéme réjiman d’infantri an Chanpanye, an sèze, u printan. On étè dyan la tèra, lou karyé kan é plyovè, avoué lou ra, poué nyeutro pyu. De kou, é falè atakâ, kontr’atakâ, d’âtre kou, é falè rkoulâ, s’kamouflâ. Se ke fazè nyeûtra unitâ é nyeûtra solidaritâ, y étè kon’n tè tou paré dèvan la vya, la sofranse é la mour. Ze si rèsta on kou trè sman’ne san kitâ mou solâ, la relyéve n’arvâve pâ.

Dè-tye, on avè bin kinze zeur de repô, on droumsé d’bon kour, on achurâve on poueû la neurteur, on transportâve lé mou’nchon. On zeur, z’é rankontra Pyér, mon byô-frare, a revenyè de parmechon ; al avè bin lacha sa fèna, ma sereû, ke plorâve tota seûla avoué sou katre min’na. Ze l’avyou bin ko trova korazeû. Y avè de péryode na vouita kalme : on kou, l’kapiténe m’anvoye patrouyé, a m’avè baya on blu ; sé zuan’ne k’avè pa diz-ouit an a prè pour, al apelove sa mâre. Myu ze li dejou de skinjé, myu a keryâve ; alor z’é fé demyé teur.

Nâtre kou, y an a yon ke me di : « Vin avoué mè. On va fére pour é Boche, é fô bin savé s’i droumèssan. » On s’t’aprostya, on leû a balancha de grenade. Y an kru a n’atake, y an anvoya de fuzé, y a déklanstya l’artiyeri. On s’bin promè d’pâ rekmanché. Sé-tye, a m’antran’nâve tozeur an premyér lènye, on avè bin rmarka k’é tè tye kon’n tè moan ékspoza èz obu.

Dè-tye, nyeûtron réjiman a éta muta dyan la Some. Lé, lou Boche atakâve san relâste : é falè répandre ! Mé a fourse d’étre an premyér lènye s’ke devé arva ét arva. é noz an ansarklya, on a leva lou bré, é beta bâ léz arme. Y étè le sèze novanbre diz-nou-san-sèze… » &&

La kaptivita : la mina

« Dè ke noz in rindu léz arme, i noz an mena dyan on gran par klôturâ de barbelâ, gardâ zeur é né… Lé, na santan’ne de prèznyé y étyan parkâ. Louz on lè étyan depoué voui zeur, é lè krevâve de fan é de frè. Le landeman, an déve étape, i noz an anbarkâ u trin. Arvâ dyan la Rhur, é fassè za né. I noz an an’mena dyan on gran bâtiman. Lé, noz in bin konprè ké fôdrè déssindre dyan la mina. Y’été lou bâtiman dé mineur boche. Yon pe yon, i noz an fé passâ a la doucha. Man du d’âtre, ze n’avyou jamé prè na doucha, mé kin solazeman de poyè se débaraché de nyeûtro pouu, i no rouzyève tink u san. Abeya de na tenu propra de prèznyé, é no sinblâve za k’on étè a mètya liberâ. Dè-tyè, no sin passâ a la kantina. Lé, kin régal : soupa a volontâ… é poué, pe petyi groupe, i noz an anfroumâ dyan na kabina, é to d’on kou : Plouf !.. Y on di : « Sti kou, yé l’anfér ! »…

Arvâ u fan, y avè de vyu Boche, louz on étyan armâ pe no seurveiyé, d’âtre pe no kmandâ. Y avè asbin de prèznyé fransé, loukin noz an èsplikâ ke l’on se trovâve a voui-san mètrre sous târa, k’on moutâve tote lé né pe droumi dyan de gran dortoar, k’on mezyève de soupa tou lou zeur man su le fron, k’on poyè ressèvre de koli de styé no, mé ke le travay été du é mafyétan. E poué avoué stâkon na pâla, na pyocha, na lanpa fontala, on se betâ a l’yeûvre, de novyô an premyère lènye, daznoyan, pe krozâ de novèle galeri. Dé ke le starbon venyè du, le chèf mineur venyè pe minâ ; y étè on gran gayâr, na vouita zuan’ne. A kôe de sa spéssyalitâ, al avè pâ étâ mobilizâ.

On zeur, la kadinsa avè na vouita ralinti. Lou vyu Boche se son fastyâ. On rsevè lou mana de pyocha par daré. Mè, man ze savyou jamé me kinjé, ze ressevyou mé ke louz âtre. E poué, le chèf mineur ét’arvâ pe s’intèrpozâ. A leûz a dé : « Ce sont des hommes ! ». A m’a invitâ a le chouivre dyan sa kastèta. Lé, a m’a dè, mètya fransé, mètya alman : « Repose-toi ! ». Dè sl’altèrkachon, yé noz an plu batu. N’âtre kou, on bon vyu (sé-tyé a dezè jamé ran) setè blecha na man, an apoyan na galeri, m’a intèrpelâ : « Viens avec moi ». Z’avyou on poueû pour. Ze li dyo : « y é pâ de ma fôta ». Mé, on poueû ple luan z’é konprè ke, pe lavâ é dézinfèkta sa blèchura, yé falé lie ze li pechou dessu. Dè sé kou-tyè, avoué lyu, on s’amâve byin. A m’aprenyè l’alman. Louz’âtre l’avyan surnomâ « l’kopin a Porè ». E lou zeur se suksédâvan, dyan la né. E fodré dire lé snan’ne. On vèyè le zeur lie la dmanse, zeur de rpô.

E na né, la ple bèla né ét arvâ… la de Stalande. I noz an propozâ de noz éskortâ p’assistâ a la Mèssa de la Myèné an vèla. Noz in tou étâ d’akour : « on prèznyé ne poueû pâ rfouzâ d’sourti ». Su la rota, lé zan s’arétâvan pe vé passâ sé konvouâ ke marstyéve u pâ. A la katédrâle, na plassa noz étè rézârvâ ; san san-tye, y aré pâ avyu de plassa par no. Noz in tou éta soprè de parsèvre na mèssa an latin, man styé no. U momin du Credo, no stantâvan de bon kour é a yôta voué l’méme Credo. D’ome, de foumale stantâvan, prèyévan l’méme Dyu p’avè la pé. De min’nâ, de foumale plarâvan, san dote a kôza de sla guéra, é stâkon pansâve a la Mèssa de la Myèné de son velâze. E no sin rantrâ, bin chur kontan d’avé pouu assistâ a la mèssa, mé na vouita revoltâ kontra sla guéra ke n’an fornessè pâ.&&

1917, Tozeur la mina !

« E poué lou zeur, lé sman’ne, lu mè passâvan bin… Tozeur la méma rin’ma : travayé doje eûre pe zeur, avoué na poueûze de n’eûra a myézeur pe mezié la soupa. Le ple sovan, on travayéve d’aznoyan ; on avè myu de pé mourta é znyé k’é talon. On rèspirâve la pouchère du starbon, on se veyè ke le blan dé jeû. Stâke né, on rmontâve. Man on etè kontan de rèspirâ l’èr pouu, de prandre na doucha sovan frèda, de mezyé la soupa san pan, é de se trovâ anfin solè antre presnyé !

Antre no, on’n té vréman kopin. On se lyézè nyeutron kouryé, sè dé paran, de bounez ami. De kou, y avè avouu la sansura, lé lètre avyan éta uvréte. On aprenyé lé novèle du payi, k’ontèl été mé mour a la guéra, n’âtre blecha, n’âtre preznyé. Mou paran m’anvoyévan de koli numérotâ, dinse si Iou numérô se chuivâvan pâ, on koli s’tè pardu. De kou, on beyè étè kastya dèdyan ; y arvâve mème ke lou koli étyan uvré.

Y avè l’Ovarnya Parouty ; lyu al avè tozeur fan. A mezyève man dou. Al tè marya, al avè betâ la fôtô de sa fèna a la téta de sa kuste, é kan al avè ple ran a mezié, a reveryâve la fôtô de la féna kontra la parè. On konprenyè bin tou k’é falè li bayé a mzyé. Mé, dé k’al avè on koli, on revèyè la féna avoué son byô sourire. Y’étè la féta uteur de sa kuste, y étè lyé ke l’ofressè. élâ, a tou, le koli derâve pâ lontan, é la darne Parouty étè mé kmtra la paré.

E poué, y’ avè asbin lou dou petyi Korse, i pezâvan pâ san kilo lou dou. Leû, i no fachan bin rire ! I suportâvan pâ de travayé dinse. Alor, i volyan s’évadâ. Leû, i savyan nazyé… On leû dezè bis k’é vodrè myu savè volâ.

Na né, u mètan de la né, s’kon avè pour, s’kon avè to fé p’anpastyé ét arvâ. Yon du santre d’la Frans, ze me rapèle pleu man a s’apelâve, s’té levâ, avé fé fandre son bakon su le pouéle, é s’l’etè varsa sur la pyot, pe poyé étre rapatriya. A’s béta a bouélâ, tèlaman a sofressè. On se tou levâ, a no di : « é fodra dire ke ze me si leva parke z’avyou fan, é k’yé on aksidan. Dè-tyé, Ion seurveyan sant arva, é l’an an’mena ; on l’a pâ reyu.

Petétre dou trè mè apré, Parouty ressè on koli de lyu. Dedyan, byin kastya, y avè on beyè ke dezè : « Ze si styé me, avoué na pyota de mouan, mé ze si libre ».

I no kontâvan stâke matin, devan k’on modèsse a la mina. Na matin, yé nan makâve dou, lou dou Korse n’y étyan pâ. On a tou dè k’y étyan dyan leû kuste la vèya. Dè tyè, la garda a ko éta ranforcha. Mé, ptétre kinze zeur apré, nyeûtro dou Korse étyan rtorno tyè, y’an avyan de styeûze a rakontâ !

On zeur, devan Stalande, pandan la soupa, yon me di : « Porè, va vè ton kopin, al’t’achta lé tou solè, on mostyu a na man, on stapelè de l’âtre ». Alor ze li dyo, an li betan la man sur l’épolâ : « Ké k’y’a ke vâ pâ ? » A se leva, an s’échuiyan lou jeû, è m’a dè : « Z’avyou ché garson, trè san mour su le fron fransè, lou trèz âtre étyan trankile su le fron russe. Vorandrè, la guéra é fornète avoué la Russi, i van veni du lâ fransè, yé me di ke y’é man si y’étyan za mour ».

Ze savyou pâ man le konsolâ. Kin brive ome, a fassè pedya a vè… Portan, z’é bin éta forcha de li dire k’y’é bin l’Almanye k’a décklara la guéra a la Frans, park’on avè assassina l’archiduk d’Otriche a Sarayévô …. A me répan an lostan dè la téte : « Parke… Parke la téra é tre petyida, é ke y’a tre de zan su la téra…&&

La libérachon

« U prètan diz-oui, d’novyô, lou dou ptyi Korse avyan mé disparu. Noz in tou éta kouznâ, yon pe yon, pe savè man i fachan, mé nyon n’y savè.

Dyan l’stôtan, y étyan bin de reteur, tou klyep, y avyan télaman rsu, ke le landeman i san rmodâ.

Ptyi a ptyi, l’èspéranse d’la fin d’la guéra, suto d’la kapitulachon dé Boche, nos ankorazyève a la pachanse. D’apré leû manyére, leû konversachon, on konprenyè bin ke l’Almanye rkoulâve su l’fron. Lé lètre k’on rsevè l’konfirmâve asbin, piske a La Zyétta, y avé avouu ke dou mour an di-sa, pe katre an katorze, sèze an kinze, é sa an sèze.

A la fin de juyé, dyan la mina, on gran dyablo m’a akostya, a m’di : « Chui mè ! ». Arva dyan na kastète, a m’di : « Te me rkonoyè ? ». Ze li dio : « ouin : le chèf mineur. – Te t’sovin, kan ze t’é anmena tyè, k’t’avya éta batu, ze si vnu a ton skour. Vorandrè, y’é a te d’vni a mon skour : Deustschland ist kaput. L’Almanye é batu. Z’é éta mobilizâ, ze si an parmechon, ze vouü pâ me fére tuâ, yan a ple ke pe kinze zeur. Ze réste tyè, te vindré m’aportâ la soupa stâke zeur. »… Ze l’é bin kitâ an li dezan ouin… Portan ze savyou bin k’pe li sôvâ la vya, ze riskâve la min’na, é poué é folyè partazyé la soupa… Mé apré to, pe kinze zeur, parke pâ !

Lou kinze zeur an derâ mé de trè mè, spandan ze si arvâ stâke zeur, avoué trè de mou mèyeû kopin k’partazyèvan leû soupa, poué survèyèvan.

An sèptanbre, nyeûtro dou Korse étyan de rteur. Sti kou, louz Alman an bin russi a lou fére avouâ : Dyan la kor, y abadâvan on kevékle, poué s’anfelâvan p’louz égou k’se dévarchévan dyan le Rhin. Y é vré k’i savyan nazyé, la né y marstyévan, le zeur i se kastyévan dyan lou stan de blâ. Louz Alman n’an pouu k’admirâ leû koraze.

E poué, z’é krvèja mon vyu kopin, ke me di : « Alle gestoben. I san tou mour, tou lou ché. Z’é to baya a la guéra ». Ze lyu é pré le dève man, on a ran pouu dire. Stâke kou k’on se rankontrâve, y étè la méma styeûze.

La dmanze dyé novanbre, du yô de nyeûtron satyèm étaze, no vèyan louz Alman ke s’arastyévan lou journô, y étè bon sène. Me, z’é uvré la fnétra é leû é kerya : « Was ist los ? Ké kè s’passe ? » Poué, ze me si vite rkoulâ. Y an répô an kour : « Scheiss Franzose. Mérda fransé ! » Noz in konprè k’é tè astou la fin.

Le dmar doze, u matin, noz in aprè k’la pé étè sènya. Mon premyé soussi a étâ d’libérâ mon preznyé. A m’a sarâ la man, m’a bin rmarcha, é poué a me di « Vorandrè, pandyan k’lou Fransé voteran, no, no travayeran pe refére l’Almanye ».

E y a anko falu atandre mé d’on mè, avan de modâ, é parsè kè lé formalitâ n’an fornèssa. pâ. Tot étè san tsu dzo, lou stemin de fér, lé rote. An dève, tréz étape, no sin arvâ a Amsterdam pè montâ dyan l’batô. Arvâ u Havre, y a mé falu atandre la maré bâssa pe poyè débarkâ. Le batô s’balanchéve de tou lou la, i no balotâve. Noz étyan tou malade, a pâr lou Korse k’sè fotchan de no.

An trin, an vouèture, a pyé, ze si arvâ a Flemè le zeur de Stalande, a la tonbâ de la né. Tyè, kinta sorprèssa, ze treuve mon kouzin Jermi a Jan a Chârle, ke rvenyè asbin d’Almanye, mé lyu, al avè avouu d’chanse : a travayève dyan na fèrme. Apré avè kassâ la krouta, noz in prè la rote de la Ziétta. Y avè k’na pyâ dyan la né ; yé fassè deû. De luan an luan, y avè d’kolâ de né. Y avè pie k’on trou pe passâ dzo l’tunel. On se lacha lekâ su l’daré é on è rmontâ a katre pyotte, man pe sourti dé tranché.

On poueu ple luan, na kolâ déssandè. Jermi se rkoulâ : « é fo être fou pe rvni dyan on payi dinse ! Se z’avyou volu, z’ari pouu me maryâ, é lé restâ, an Almanye… Z’é pour de la rvè tozeur… Kan ze si modâ, l’plorâve ». E poué, an kanban la kolâ an dève trè kanbe, al a fé : « Nan. Z’ari pâ pouu fére san… Y an tuâ mon frâre. »

Arvâ a lé Gliére, sou paran étyan a la Konba, al a bin trovâ la klyâ, noz in fé on gran foua pe se fére sestyé, é no sin alâ droumi. Le landeman, noz in rtrova nyeûro paran : me, mé sereû. Z’é étâ vè Pierre é leû katre min’nâ.

Tot alâve bin, é me rèstâve ple k’a me fére démobilizâ a Stanbèri. élâ !… Lé, z’é kru k’ze rantrâve u réjiman… I noz aprenyan a marstyé u pâ !… Ze n’é étâ libérâ k’an juyè diz-nou-san-diz-nou. Y é dé sé moman tyè, k’ze me si betâ a dotâ de la Franse !&&

Traduction

La mobilisation à La Giettaz

En se chauffant autour du poêle, l’hiver, quand j’étais jeune, pendant la dernière guerre, mon père me racontait tout ce qu’il avait vu, ce qu’il savait du village, ce que son père lui avait appris… Et plus il en disait, plus je voulais en savoir. Un soir, il racontait qu’en juillet 1914, il avait fait mauvais temps : « on a commencé à rentrer du foin le 1er août à l’Abbaye.

Le matin, avant le jour, je faisais une fournée à la Maison Blanche ; en ce temps-là, on faisait une fournée même pas tous les jours, les gens faisaient tous leur pain. Nos meilleurs clients, c’étaient les douaniers. La journée, le père restait pour le vendre.

Après, je faisais tes foins avec Angeline. Elle avait 18 ans en 14. Elle était dégourdie, il fallait voir comme elle faisait voltiger le râteau ; elle me préparait les voyages de foin. Je n’avais qu’à les serrer et les porter. C’est vrai que j’engrangeais. En retournant chercher un voyage, qu’est-ce que je vois ? Deux gendarmes à cheval qui arrivaient au village. Ils descendaient de cheval et posaient une grande affiche sur l’étable de Pierre à Colas Je dis à Angeline : « Je veux savoir ce qu’il y a ». J’arrive en courant, je leur dis « Qu’est-ce-qu’il y a ? » L’un me répond : « Etes-vous mobilisable ? »J’ai bien été obligé de dire oui. » Alors on vous réquisitionne pour poser ces affiches jusqu’au Plan ». Je leur ai répondu : « J’ai pas le temps, il faut que je rentre mon foin ». L’autre me répond : « Il faudra prendre le temps de faire la guerre. Nous, on poursuit jusqu’aux Aravis ». Je pensais en moi-même : « Voilà ce que c’est d’être curieux ! » Et sur l’affiche : « Mobilisation générale. L’Allemagne nous a déclaré la guerre. Tout homme mobilisable doit rejoindre dès le lendemain la caserne où il a été démobilisé.  »

Je passe à la boulangerie, le dire au père, et après à Angeline. Je leur avais dit que le soir j’irais dormir en montagne dès que j’aurais posé les affiches, pour dire au revoir à la mère et à Céline. Et puis en chemin, j’ai pensé à Marie, mon autre soeur, avec ses trois enfants, et son Pierre qui partirait aussi en guerre. Moi, au moins, je ne laisserai pas d’enfant si j y reste.

Arrivé aux Evargnux, j’ai posé l’affiche ; Jean devait être sur le champ, mais sur la galerie, j’ai vu son fils dans son berceau, un bel enfant. Je crois que je n’en ai jamais vu d’aussi beaux. J’étais loin de penser que trente ans après, cet enfant serait prisonnier an Allemagne. On se demande bien à quoi ça a servi d’être vainqueurs en 18 !

De là, j’ai posé une affiche au Fardellet, une autre à la Grand Maison et la dernière au Plan. A tous ceux que je voyais dans les champs, je leur criais : « C’est la guerre ! » Le lendemain, vers les 7 heures du matin, je me suis rendu au village ; il y en avait déjà une trentaine, tous avec leur musette, prêts à partir. Moi, je devais rejoindre la Part-Dieu à Lyon, le 24ème Régiment d’Infanterie. Je me suis aperçu, on était déjà aux Grands Glières, que j’avais oublié mon livret militaire. J’ai fait demi-tour. Un gamin, Pierre à Julie, m’a vu revenir. Je lui ai crié : « J’ai oublié mon livret ! » II est parti me le chercher en courant. Mais il a fallu courir pour rattraper les autres à Manant.

Dans les gorges de I’Arly, nous avons rattrapé les voituriers, les Barrioz, avec 4 attelages, qui descendaient les planches à la gare d’Ugine. Les uns se sont allongés sur les planches et s’endormaient. Edouard à Jean à Louis, un des plus vieux (il était de la classe 1900) disait : « Ces pauvre jeunes, ils n’ont aucun souci, ils dorment ; ils ne se rendent pas compte que les foins sont à peine commencés à La Giettaz ». On lui disait : « II y en a pour 15 jours, comme en 70, mais cette fois, on les aura les Boches ! « .

Hélas, le pauvre Édouard, il n’est pas revenu. Son frère François, celui qui venait voir Angeline, n’est pas revenu non plus. Il a été le premier tué de la guerre. Il est tombé le 9 août en Alsace.

Après, nous avons pris le train à Ugine. En arrivant à Lyon, ils applaudissaient tous… On a rejoint la caserne. Ils nous ont habillés, armés, prêts à partir avec armes et bagages. Et nous sommes allés dormir.

Le lendemain, nous avons pris le train pour l’Est. Toutes les filles, les femmes, les enfants nous encourageaient. Ils nous mettaient une fleur au fusil… Quel enthousiasme… Hélas ! » &&

L’arrivée au front

« Nous sommes arrivés dans l’après-midi à la dernière gare de l’Est. Chaque compagnie se dirigeait vers le front, les uns par un chemin, d’autres par d’autres. Nous avons fait quatre heures de marche, de pauses, chargés d’un sac, fusil et munitions pesant au moins trente kilos. Tous ceux que nous rencontrions nous encourageaient. Ils nous disaient que les Boches étaient de mauvais tireurs. Tous les blessés l’étaient aux bras ou aux jambes. En arrivant, nous avons bien compris que ceux qui avaient reçu à la tête ou au coeur, eux étaient morts.

La nuit tombait, il y avait un beau ciel clair, étoilé. Soudain, des avions apparurent et lancèrent des fusées éclairantes. Que c’était beau ! On n’avait jamais vu d’avion ! Et puis le capitaine a crié : « Couchez-vous ! » Ils nous ont bombardés, c’était la guerre ! Des blessés hurlaient, d’autres agonisaient ; les survivants creusaient des tranchées pour passer la nuit. Les jours suivants, tantôt il fallait attaquer, tantôt se défendre. Et puis il fallait bien manger avant de mourir.

Un jour, ils demandaient si parmi les soldats quelqu’un savait faire le pain. J’ai levé le doigt le premier, sans hésiter. On est parti à GRAY, en Haute-Saône, mais il fallait travailler de jour comme comme de nuit. On ne pouvait pas s’arrêter. On ne mangeait que du pain et quelques colis qui venaient de La Giette. La boulangerie était à côté de la voie ferrée. Les trains passaient jour et nuit, transportant des militaires jusqu’au front (on disait à la boucherie) et ramenaient les blessés dans les hôpitaux. J’y suis resté plus d’un an.

Ensuite, on nous a renvoyés en première ligne, rejoindre le 24ème Régiment d’Infanterie en Champagne, au printemps 1916. Nous étions dans la terre, la boue quand il pleuvait, avec les rats et nos poux. Parfois il fallait attaquer, contrattaquer, d’autres fois il fallait reculer, se cacher. Ce qui faisait notre unité, notre solidarité, c’était notre égalité devant la vie, la souffrance et la mort. Je suis resté une fois, trois semaines sans quitter mes souliers. La relève n’arrivait pas.

Puis, on avait bien quinze jours de repos. On dormait de bon coeur, on assurait un peu la nourriture, on transportait les munitions. Un jour j’ai rencontré Pierre, mon beau-frère ; il revenait de permission ; il avait laissé sa femme en pleurs, toute seule avec ses quatre gamins. Je l’avais bien trouvé courageux. II y avait des périodes un peu calmes. Une fois, le capitaine m’envoie en reconnaissance avec un « bleu » ; ce jeune qui avait à peine 18 ans a pris peur et appelait sa mère. Plus je lui disait de se taire, plus il criait, alors j’ai fait demitour.

Une autre fois, un copain me dit : « Viens avec moi. On va faire peur aux Boches. Il faut bien savoir s’ils dorment ». On s’est approché, on leur a balancé des grenades. Ils ont cru à une attaque. Ils ont envoyé des fusées et ont déclenché l’artillerie. On s’est bien promis de ne pas recommencer. Lui m’entraînait toujours en première ligne. On avait bien remarqué que c’était là qu’on était le moins exposé aux obus.

Et puis notre régiment a été muté dans la Somme. Là-bas, les allemands attaquaient sans relâche : Il fallait répliquer ! Mais à force d’être en première ligne, ce qui devait arriver arriva : ils nous ont encerclés, on a levé les bras et déposé les armes. C’était le 16 novembre 1916. « &&

La captivité : la mine

« Dès que nous avons rendu les armes, ils nous ont conduits dans un grand parc clôturé de barbelés, gardé jour et nuit… Là, une centaine de prisonniers y étaient entassés. Les uns y étaient depuis huit jours, ils y crevaient de faim et de froid. Le lendemain, en deux étapes, ils nous ont embarqués au train. Arrivés dans la Rhur, il faisait déjà nuit. Ils nous ont conduits dans un grand bâtiment. Là, nous avons bien compris qu’il faudrait descendre dans la mine. C’étaient les bâtiments des mineurs allemands. Un par un, ils nous ont ,fait passer à la douche. Comme beaucoup d’autres, je n’avais jamais pris de douche, mais quel soulagement de pouvoir se débarrasser de nos poux, ils nous rongeaient jusqu’au sang. Vêtus d’une tenue propre de prisonnier, il nous semblait être à moitié libérés. Ensuite, nous sommes passés à la cantine. Là, quel régal : soupe à volonté… Et puis, par petit groupe, on nous a enfermés dans une cabine d’ascenseur, et tout d’un coup : Plouf l …. L’un dit : « Cette fois, c’est l’enfer ! »…

Arrivés au fond, il y avait de vieux Allemands, certains armés pour nous surveiller, d’autres pour nous commander. Il y avait aussi des prisonniers français, lesquels nous ont expliqué qu’on se trouvait à 800 mètres sous terre, qu’on montait tous les soirs pour dormir dans de grands dortoirs, qu’on mangeait de la soupe tous les jours comme sur le front, qu’on pouvait recevoir des colis de la maison, mais que le travail était dur et fatigant. Ainsi, muni chacun d’une pelle, d’une pioche, d’une lampe, frontale, on se mit à l’oeuvre, de nouveau en première ligne, à genoux, pour creuser de nouvelles galeries. Dès que le charbon devenait dur, le chef mineur venait avec des explosifs ; c’était un grand gaillard, assez jeune. A cause de sa spécialité, il n’avait pas été mobilisé.

Un jour, la cadence avait un peu ralenti. Les vieux Allemands se sont,fâchés. Nous recevions les manches de pioche dans le dos. Moi, comme je ne savais jamais me taire, je recevais plus que les autres. Alors, le chef mineur est arrivé pour s’interposer. Il leur a dit : « Ce sont des hommes ! ». Il m’a invité à le suivre dans sa cachette. Là, il m’a dit, à moitié en français et moitié en allemand : « Repose-toi ! « . Depuis cette altercation, ils ne nous ont plus battus. Une autre,fois, un bon vieux (celui-là ne disait jamais rien) s’était blessé à une main en étayant la galerie ; il m’a interpelé : « viens avec moi ». J’avais peur. Je lui dis : « C’est pas de ma,faute « . Maisun peu plus loin, j’ai compris que, pour laver et désinfecter sa blessure, il fallait que je lui pisse dessus. Depuis ce moment là, avec lui, on s’aimait bien. Il m’apprenait l’allemand. Les autres l’avaient surnommé « le copain à Porret ». Et les jours se succédaient, dans la nuit. Plutôt les semaines, car nous ne voyions le jour que le dimanche, jour de repos.

Et un soir arriva la plus belle nuit… celle de Noël. Ils nous ont proposé de nous escorter pour assister à la messe de minuit en ville. Nous avons tous été d’accord : « un prisonnier ne peut pas refuser de sortir ». Sur la route, les gens s’arrêtaient pour voir passer ce convoi qui marchait au pas A la cathédrale, une place nous était réservée ; sans cela, il n y aurait pas eu de place pour nous. Nous étions tous surpris d’entendre une messe en latin, comme chez nous. Au moment du Credo, nous chantions de bon coeur et à haute voix le même Credo. Des hommes, des femmes chantaient, priaient le même Dieu pour obtenir la paix. Des enfants, des femmes pleuraient, sans doute à cause de cette guerre, et chacun pensait à la messe de minuit de son village. Nous sommes rentrés, certes satisfaits d’avoir pu assister à la messe, mais révoltés contre cette guerre qui n’en finissait pas.&&

1917, toujours la mine !

« Et puis les jours, les semaines, les mois se succédaient… Toujours la même rime : travailler douze heures par jour, avec une coupure d’une heure à midi pour manger la soupe. Le plus souvent, on travaillait à genoux ; on avait davantage de peau morte aux genoux qu’aux talons. On respirait la pousière du charbon, on ne se voyait que le blanc des yeux. Chaque soir, on remontait. Comme on était content de respirer l’air pur, de prendre une douche souvent froide, de manger la soupe sans pain, et de se trouver enfin seul entre prisonniers !

Entre nous, il s’était créé un vrai copinage. On se lisait notre courrier, celui des parents, des bonnes amies. Parfois, il y avait eu la censure, les lettres avaient été ouvertes. On apprenait les nouvelles du pays, qu’untel était mort à la guerre, tut autre blessé, un autre prisonnier. Mes parents m’envoyaient des colis numérotés, ainsi si les numéros ne se suivaient pas, un colis s’était égaré. Parfois, un billet était caché dedans ; il arrivait même que les colis soient ouverts.

Il y avait l’auvergnat Parouty ; lui, il avait toujours faim. Il mangeait comme deux. Il était marié, il avait affiché la photo de sa femme à la tête de son lit, et quand il n’avait plus rien à manger, il retournait la photo de sa femme contre le mur. On comprenant bien tous qu’il fallait l’alimenter. Mais, dès qu’il avait un colis, on revoyait la femme avec son beau sourire. C’était la fête autour de son lit, c’était lui qui régalait. Hélas, à tous, le colis ne durait pas longtemps, et la dame Parouty était encore contre la paroi.

Et puis, il y avait aussi les deux petits Corses, ils ne pesaient pas cent kilos à eux deux. Eux, ils nous faisaient bien rire ! Ils ne supportaient pas de travailler ainsi. Alors, ils voulaient s’évader. Eux savaient nager… On leur disait bien qu’il vaudrait mieux savoir voler.

Une nuit, au milieu de la nuit, ce qu’on redoutait, ce qu’on avait voulu empêcher par tous les moyens, est arrivé. Un du centre de la France, je ne me souviens plus de son nom, s’était levé, avait fait fondre son bacon sur le poêle, et se l’était versé sur la jambe, pour être rapatrié. Il s’est mis à gueuler, tant il souffrait. On s’est tous levés, il nous dit : « II faudra dire que je me suis levé parce que j’avais faim, et que c’est un accident ». Ensuite, les surveillants sont arrivés, et l’ont emmené ; on ne l’a pas revu.

Peut-être deux ou trois mois plus tard, Parouty reçoit un colis de lui. Dedans, bien caché, il y avait un billet qui disait : « Je suis chez moi, avec ma jambe en moins, mais je suis libre ».

Ils nous comptaient chaque matin, avant qu’on descende dans la mine. Un matin, il en manquait deux, les deux Corses n y étaient pas. On a tous dit qu’ils étaient dans leur lit la veille. Depuis, la surveillance a encoreété renforcée. Mais, peut-être quinze jours après, nos deux Corses étaient de retour, ils en avaient des choses à raconter.

Un jour, avant Noël, pendant la soupe,unmedit « Porret, va voir ton copain, il est assis là-bas tout seul, le mouchoir dans une main, un chapelet dans l’autre » . Alors, je lui dis, en lui mettant la main sur l’épaule : « Qu’est-ce qu’il y a qui ne va pas ? » Il s’est levé, en s’essuyant les yeux, et m’a dit : « J’avais six fils, trois sont morts sur le front français, les trois autres étaient tranquilles sur le front russe. Maintenant, la guerre est finie avec la Russie, ils vont venir du côté français, et je me dis que c’est comme s’ils étaient déjà morts ».

Je ne savais comment le consoler. Quel brave homme, il faisait pitié à voir… Pourtant, j’ai bien été obligé de lui dire que c’était l’Allemagne qui avait déclaré la guerre à la France, parce qu’on avait assassiné l’Archiduc d’Autriche à Sarajevo… Il me répond en hochant la tête : « Parce que… parce que la terre est trop petite, et qu’il y a trop de gens sur la terre… »&&

La Libération

Au printemps 18, de nouveau, les deux petits Corses avaient encore disparu. Nous avons tous été cuisinés, un par un, pour savoir comment ils faisaient, mais personne ne le savait.

Dans le courant de l’été, ils étaient bien de retour, tout penauds, car ils avaient reçu de terribles sévices, à tel point que le lendemain, ils sont repartis. Petit à petit, l’espoir de la fin de la guerre, surtout de la capitulation des Allemands, nous encourageait à la patience. D’après leurs attitudes, leur conversation, on comprenait bien que l’Allemagne reculait sur le front. Les lettres qu’on recevait le confirmaient aussi, puisqu’à La Giettaz, il n’y avait eu que deux morts en 17, pour quatre en 14, seize en 15 et sept en 16.

A la fin de juillet, dans la mine, un grand diable m’a accosté : « Suis-moi », me dit-il. Arrivé dans une cachette, il me dit : « Tu me reconnais ? » Je lui réponds : « oui : le chef mineur ». – « Tu te souviens, quand je t’ai amené ici, que tu avais été battu, je suis venu à ton secours. Deutschland ist kaput. LAllemagne est battue. J’ai été mobilisé, je suis en permission, je ne veux pas me faire tuer, il n y en a plus que pour quinze jours. Je reste ici, tu viendras m’apporter la soupe chaque jour »… Je l’ai bien quitté en disant oui… Pourtant je savais bien que pour lui sauver la vie, je risquais la mienne, et puis il fallait partager la soupe… Mais après tout, pour quinze jours, pourquoi pas !

Les quinze jours ont duré plus de trois mois. Cependant, je suis arrivé chaque jour, avec trois de mes meilleurs copains qui partageaient leur soupe et surveillaient.

En septembre, nos deux Corses étaient de retour. Cette fois-ci, les Allemands ont bien réussi à le leur faire avouer : dans la cour, ils soulevaient une plaque, puis s’enfilaient dans les égouts qui se déversaient dans le Rhin. Il est vrai qu’ils savaient nager. La nuit, ils marchaient, le jour, ils se cachaient dans les champs de blé. Les Allemands n’ont pu qu’adrnirer leur courage.

Et puis j’ai croisé mon vieux copain qui me dit : « Alle gestoben. Ils sont tous morts, tous les six. J’ai tout donné à la guerre ». Je lui ai pris les deux mains, on n’a rien pu dire. Chaque fois qu’on se rencontrait, c’était la même chose.

Le dimanche 10 novembre, du haut de notre septième étage, nous voyions les Allemands qui s’arrachaient les journaux, c’était bon signe. Moi, j’ai ouvert la fenêtre et leur ai crié : ’Was ist los ? Qu’est-ce qu’il se passe ? » Puis je me suis vite reculé. Ils ont répondu en choeur : « Scheiss Franzose, Merde Français ! « Nous avons compris que c’était bientôt la fin.

Le mardi 12, au matin, nous avons appris que la paix était signée. Mon premier souci a été de libérer mon prisonnier. II m’a serré la main, rn’a bien remercié, et puis il m’a dit : « Dorénavant, pendant que les Français voteront, nous nous travaillerons pour refaire l’Allernagne ».

Et il a encore fallu attendre plus d’un mois, avant de partir. Il semblait que les formalités n’en finissaient pas ! Tout était sens dessus dessous, les chemins de fer, les routes. En deux ou trois étapes, nous sommes arrivés à Amsterdam pour monter dans le bateau. Arrivés au Havre, il a encore fallu attendre la marée basse pour pouvoir débarquer. Le bateau se balançait de tous côtés, il nous ballottait. Nous étions tous malades, à part les Corses qui se moquaient de nous.

En train, en voiture, à pied, je suis arrivé à Flumet le jour de Noël, à la tombée de la nuit. Là, quelle surprise, je trouve mon cousin Jérémie à Jean à Charles qui revenait aussi d’Allemagne, mais lui, il avait eu de la chance : il travaillait dans une ferme. Après avoir cassé la croûte, nous avons pris la route de La Giettaz. II n’v avait qu’une trace dans la neige. Il n’v avait plus qu’un trou pour passer sous le tunnel. On s’est laissé glisser sur le derrière et on est remonté à quatre pattes, comme pour sortir des tranchées.

Un peu plus loin, une coulée descendait. Jérémie s’est reculé : « Il faut être fou pour revenir clans un pays comme celui-ci ! Si j’avais voulu, j’aurais pu me marier, et y rester en Allemagne… J’ai peur de toujours la revoir… Quand je suis parti, elle pleurait ». Et puis, en enjambant la coulée en deux ou trois enjambées, il a dit : « Non. Je n’aurais pas pu faire ça… Ils ont tué mon frère ».

Arrivé aux Glières, ses parents étaient à la Combe ; il a bien trouvé la clé. Nous avons fait un grand feu pour nous faire sécher, et nous sommes allés nous coucher. Le lendemain, nous avons retrouvé nos parents : moi, mes soeurs. Je suis allé voir Pierre et leurs quatre enfants.

Tout allait bien, il ne me restait plus qu’à me faire démobiliser à Chambéry. Hélas !… Là, j’ai cru que je rentrais au régiment. Ils nous apprenaient à marcher au pas !… Je n’ai été libéré qu’en juillet 1919. C’est depuis ce moment là, que je me suis mis à douter de la France ! »